Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Verejné obstarávanie

Podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len Zákona č. 25/2006 Z.z.) Obec Stránske je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.
Podľa § 22 Zákona č. 25/2006 Z.z. zriaďuje obec Stránske na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. zverejňuje obec Stránske informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

Verejný obstarávateľ:

 

Obec Stránske

Sídlo:

Obec Stránske, Obecný úrad č. 168,  013 13  Rajecké Teplice

Číslo účtu:

5526128001/5600

IČO:

00648884

DIČ:

2020638983

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Jaroslav Mitaš,  starosta obce

e-mail:

podatelna@stranske.sk

Telefon:

+421 41 5493745

Fax:

-

Profil verejného obstarávateľa

Obec Stránske je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

 

Obec Stránske

Sídlo:

Obec Stránske, Obecný úrad č. 168,  013 13  Rajecké Teplice

Číslo účtu:

5526128001/5600

IČO:

00648884

DIČ:

2020638983

IČ DPH:

nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:

Jaroslav Mitaš,  starosta obce

e-mail:

starosta@stranske.sk

Telefon:

+421 41 5493745

Fax:

+421 41 5493745

 

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Stránske v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Stránske, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.