Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky


 

VŠEOBECNÉ  ZÁVAZNÉ  NARIADENIE O POPLATKOCH

 za služby poskytované Obecným úradom

č.3/2017

Čl. I

Poplatok za užívanie kultúrneho domu

  1. Poplatok sa stanovuje za prepožičanie priestorov kultúrneho domu. Poplatku podliehajú všetky poriadané akcie, ktoré prinášajú  usporiadateľom finančný príjem, ďalej na rôzne akcie, ako sú svadby , kary, školenia, burzy a pod. Poplatok platia všetky právnické a fyzické osoby, politické strany , hnutia a záujmové organizácie.
  1. Poplatok za užívanie KD sa určuje nasledovne:

Občania obce:                                                     zimné obdobie                  letné  obdobie

Sála          -           kar                                                      15,00€                        10,00€

Sála          -           oslavy                                                40,00€                        30,00€

Sála          -           svadby                                               90,00€                        70,00€

Sála          -           zábava                                              70,00€                         50,00€

V prípade využitia sály aj v ďalší deň + 10,00€

Kuchynka na pečenie zákuskov              10,00€/deň

                                                                 + náklady na energiu (plyn, voda, elektrina)

Cudzie PO a FO:

Sála          -           kar                                                      20,00€                        15,00€

Sála          -           oslavy                                                60,00€                        40,00€

Sála          -           svadby                                             120,00€                     100,00€

Sála          -           zábavy                                             150,00€                     120,00€

V prípade využitia sály aj v ďalší deň + 20,00€

Prezentácie, predaj  v objekte:

- 1 hodina ( aj každá začatá)                                        10,00€                          8,00€

Poplatok je určený na jednu poriadaná akciu. Usporiadateľ je povinný prenajaté priestory odovzdať v takom stave, aké boli prevzaté pred akciou. Ďalšie povinnosti budú určené pri vydaní povolenia na uskutočnenie akcie.

Ostatné poplatky:

- poplatok za pranie a nájom obrusov                                   1ks/0,90€

- poplatok za návleky                                                               1ks/0,70€

    

Čl. II

Poplatok za vyhlásenie

Poplatok za vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase je :  5,00€ v pracovných dňoch, v sobotu a nedeľu – 10,00€ 

Vyhlásenie relácií – zdravotných , kultúrnych, spoločensko – výchovných schôdzí, ktoré sa týkajú občanov a záujmu obce sa poplatok odpúšťa.

Čl. III

Poplatok za kopírovanie, fax, potvrdenie o pobyte

Poplatok za kopírovanie je stanovený nasledovne:

- 1 strana A4  -           0,10€

- 2 strany A4  -           0,20€

- 1 strany A3  -           0,20€

- 2 strany A3  -           0,25€

Čl. IV

Spoločné a záverečné ustanovenia

  1. Správu miestnych poplatkov vykonáva Obec Stránske, prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Stránske.
  2. Zmeny  s doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Stránskom
  3. Toto VZN  bolo schválené na zasadnutí OZ Stránske dňa: 20.11.2017, uznesením č. 61/2017
  4. Toto VZN  nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce.

 

 

 

                                                                                              Jaroslav  MITAŠ

                                                                                                starosta obce